Kommunfullmäktige 2020-04-27

Publicerades 2020-04-28 i Kommunfullmäktige | Speltid: 01:05:39 | Ladda ned video

Information

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.

Kapitel

 1. 1. Val av justerare (00:04)
 2. 17. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (00:21)
 3. Kommundirektör Martin Andreae informerar om kommunens krisledningsarbete (02:25)
 4. 2. Bordlagd, Riktlinje för ökad träbyggnation (15:30)
 5. 3. Bordlagd, Avveckling Södra Hamnspåret (21:52)
 6. 4. Bordlagd, Avslut investeringsprojekt på socialnämnden (30:22)
 7. 5. Bordlagd, Slutredovisning och avslut av investeringar (31:04)
 8. 6. Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen (31:28)
 9. 7. Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för kommunalförbundet Samordningsförbundet Östra Götaland (32:55)
 10. 8. Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland (34:03)
 11. 9. Uppdatering av taxa för markupplåtelse i Norrköpings kommun (38:09)
 12. 10. Avslut av investeringsprojekt på tekniska nämnden 2019 (38:52)
 13. 11. Godkännande av investeringsbidrag till pågående investeringsprojekt december, tekniska nämnden (39:29)
 14. 12. Ändring av inriktning för investering på digitaliseringsavdelningen (40:14)
 15. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning (40:52)
 16. 13. Bordlagd motion av Annika Kaiser (V) och Nicklas Lundström (V) om att rädda insekterna (48:33)
 17. 14. Motion av Gunnar Asserhed, Reidar Svedahl, Alexander Nejdemo, Daniel Collin, Fredrik Franzén och Ulla Sandén (samtliga L) om att hedra minnet av Nils Edén med ett gatunamn i Norrköping (52:17)
 18. 15. Motion av Sophia Jarl och Mia Vargö (båda M) om att införa aktivt skolval i Norrköping (53:00)
 19. 16. Entledigande av Jens Andersson (MP) från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige (58:57)
 20. 17. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (59:49)
 21. 18.  Kommunfullmäktiges valärenden (01:00:10)
 22. 19.  Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag (01:03:27)
 23. 20. Anmälan av inkomna motioner (01:03:45)
 24. 21.  Rapporter (01:04:33)

Relaterade videor