Live: Kommunfullmäktige Live

2018-08-27 13:30
 • Val av justerare
 • Återkoppling demokratiworkshop
 • Information från kommunrevisionen
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Samordningsförbundet Östra Östergötland
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för Samordningsförbundet Östra Östergötland
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
 • Ändring av förbundsordningen för Räddningstjänsten i Östergötland
 • Inriktningsdokument för personalpolitik i Norrköpings kommun
 • Ändrad avgift för transport av avlidna
 • Exploateringskalkyl för Detaljplan för Kronomagasinet 1 med närområde (del av Inre hamnen) inom Saltängen i Norrköping
 • Detaljplan för fastigheten Kronomagasinet 1 med närområde (del av Inre hamnen) inom Saltängen
 • Öppnande av exploateringsprojekt för fastigheten Svanen med närområde (del av Inre Hamnen)
 • Bostadsförsörjning i Norrköpings kommun
 • Ändring av "Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings hamn"
 • Uppföljning av avfallsplan för Norrköpings kommun och beslut om miljöbedömning av kommande avfallsplan
 • Motion av Ingrid Cassel, Gunnar Bredin, Christer Frey, Fredrik Björkman och Sophia Jarl (alla M) om reservvattenförsörjning
 • Motion av Mia Sköld (MP) om tillgänglighetsdekal
 • Motion av Sophia Jarl, Sylvia Nilsson och Joanna Sjölander (alla M) om fördjupat samarbete med civilsamhället
 • Motion av Sophia Jarl och Ingrid Cassel (båda M) om en ny styrmodell för Norrköpings kommun
 • Motion av Florian Aranda (SD) om att motverka bränder och skadegörelse i Norrköpings skolor och förskolor
 • Motion av Mia Sköld (MP) om allmänpolitisk debatt
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Mia Sköld (MP) om Gröna obligationer
 • Interpellation av Florian Aranda (SD) om elevunderlag i Norrköpings skolor
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera
Lägg till i kalender
2018-08-27
2018-09-24
2018-10-15
2018-11-26
2018-12-17