Live nu

Fullmäktige live

Live nu

Den 29/5 klockan 16.30 är det åter dags för ledamöterna i kommunfullmäktige att samlas. Mötet direktsänds här på Norrköping play.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet:

 1. Val av justerare
 2. Information från kommunrevisionen
 3. Inriktningsdokument för barn och ungas perspektiv och delaktighet i beslutsprocessen
 4. Placeringsriktlinjer för Långsiktiga medelsförvaltningen och Investeringsfonden
 5. Utredning om förutsättningar för ökade miljökrav vid upphandling av ramavtal för leasing av tjänstefordon och upphandling av tankkort
 6. Beviljande av ansvarsfrihet för Stiftelsen John och Mathilda Lennings sjukhem 2016
 7. Ändring av bolagsordningen för Norra Lyckorna 2015 AB
 8. Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB
 9. Tecknande av hyresavtal för utbildningslokaler inom kvarteret Sandbyhov 30, Norrköping
 10. Utökat verksamhetsområde för Toresdal E1 för Norrköping Vatten och Avfall
 11. Motion av Sophia Jarl och Ingrid Cassel (båda M) om lovskola i Norrköping
 12. Motion av Joanna Sjölander och Roger Åkesson (båda M) om att kommunens kostriktlinje utökas med direktiv om att livsmedel som upphandlas ska möta samma krav som ställs på svenska livsmedelsproducenter
 13. Motion av Darko Mamkovic, Marcus Wiechel och Ingvar Våxmo (alla SD) om totalstopp av mottagning av flyktingar
 14. Motion av Mia Sköld (MP) om modell för lokal klimatkompensation vid kommunens transporter
 15. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 16. Bordlagd interpellation av Markus Wiechel och Darko Mamkovic (båda SD) om matchning, kompetensutveckling och vägledning på arbetsmarknaden
 17. Bordlagd interpellation av Florian Aranda (SD) om ny riktlinje för arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skolan och fritidsverksamhet
 18. Bordlagd interpellation av Florian Aranda (SD) om åtgärd mot tiggeriet
 19. Bordlagd interpellation av Päivi Johansson och Gunnar Bredin (båda M) om arkitektonisk vision för Norrköping
 20. Interpellation av Darko Mamkovic (SD) om Enkla jobb
 21. Interpellation av Florian Aranda (SD) om islamiseringen av unga muslimer i Norrköpings skolor
 22. Interpellation av Mia Sköld (MP) om barnfattigdom i Norrköping
 23. Kommunfullmäktiges fyllnadsval
 24. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 25. Rapporter med mera
 26. Anmälan av inkomna motioner

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium.

Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".