Kommunfullmäktige 19 juni 2017

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Information om arbetet med riktlinjer för klimatanpassning 3. Information från kommunrevisionen 4. Revidering av utbildningsnämndens reglemente 5. Detaljplan för del av fastigheten Marmorbrottet 1:21 inom Kolmården i Norrköpings kommun 6. Översiktsplan för staden Norrköpings kommun 7. Översiktsplan för landsbygden inom Norrköpings kommun 8. Aktualitetsförklaring av översiktsplanen för Norrköpings kommun 9. Avtal med EON om vissa fastighetsfrågor m.m. 10. Drift- och investeringsbudget 2018-2021. Enebyskolan och Eberstienska gymnasiet, flytt till Bråvalla 11. Medborgarförslag om enprocentsregel för konstnärlig gestaltning samt förslag om ansvars- och finansieringsmodell för konst i offentliga miljöer 12. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter 13. Bordlagd interpellation av Darko Mamkovic (SD) om Enkla jobb 14. Bordlagd interpellation av Florian Aranda (SD) om islamiseringen av unga muslimer i Norrköpings skolor 15. Interpellation av Sandra Isaksson (FI) om ett tredje alternativ till man/kvinna 16. Interpellation av Markus Wiechel och Darko Mamkovic (båda SD) om kommunens vanskötsel av elever och gemensamma resurser 17. Interpellation av Markus Wiechel (SD) om det kommunala arbetet mot våldsbejakande extremism 18. Interpellation av Markus Wiechel (SD) om kommunens arbete med återvändande jihadister 19. Interpellation av Markus Wiechel, Clara Aranda och Darko Mamkovic (alla SD) om undernäring bland äldre i Norrköping 20. Interpellation av Mia Sköld (MP) om sommargågator i Norrköping 21. Interpellation av Sandra Isaksson, Sofi Holmin Fridell och Sofia Hallström (alla FI) om jämställda löner 22. Interpellation av Sandra Isaksson, Sofi Holmin Fridell och Sofia Hallström (alla FI) om insatser för ensamkommande barn och andra asylsökande 23. Interpellation av Sofi Holmin Fridell, Sandra Isaksson och Sofia Hallström (alla FI) om arbete med CEMR-deklarationen 24. Kommunfullmäktiges fyllnadsval 25. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag 26. Rapporter med mera 27. Anmälan av inkomna motioner Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".

Taggar
Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videos hittades

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21. Samtliga ledamöter och ersättare förväntas delta på distans, presidiet är på plats, måndagen den 21 juni 2021, klockan 13:30. Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider Kl. 13:30 – 13:45 Kommundirektör Anna Thörn informerar om kommunens krisledningsarbete med anledning av Covid-19 Kl. 13:45 – 15:30 Budget med debatt enligt debattregler Kl. 15:30 – 16:00 Paus Kl. 16:00 – 18:30 Budget med debatt enligt debattregler Kl. 18:30 – 19:00 Paus Kl. 19:00 – 20:30 Budget med debatt enligt debattregler Kl. 20:30 – 20:40 Paus Kl. 20:40 – 22:00 Beslutsärenden, interpellationer och frågor Det är viktigt att alla som deltar syns i bild under hela mötet. Kortare pauser sker regelbundet och ordförande meddelar när det är möjligt. Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka. 1. Val av justerare 2. Information från kommunrevisionen 3. Budget för kommunrevisionen 2022 4. Driftbudget och investeringsbudget 2022 - 2025 5. Förändrad ersättningsmodell till LOV utförare (lagen om valfrihetssystem) 6. Antagande av egenavgift för färdtjänsten 7. Avgifter för hjälpmedel i Norrköpings kommun 8. Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening 9. Översyn av valdistrikt i Norrköpings kommun 10. Skill Scandinavia AB – Avveckling av ägande 11. Kompensation till nämnder för ökade kostnader 2021 till följd av en förändring av kollektivavtalet HÖK21 12. Motion av Sophia Jarl och Fredrik Björkman (båda M) – Inför ett upphandlingsråd för ett bättre näringslivsklimat 13. Frågor från kommunfullmäktiges ledamöter 14. Interpellation från Florian Aranda (SD) om elever i behov av särskilt stöd i svenska i Norrköpings skolor 15. Kommunfullmäktiges valärenden 16. Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag 17. Anmälan av inkomna motioner 18. Rapporter Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.
Kommunfullmäktige 21 juni 2021
Kommunfullmäktige 21 juni 2021
Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21. Samtliga ledamöter och ersättare förväntas delta på distans, presidiet är på plats, måndagen den 21 juni 2021, klockan 13:30. Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider Kl. 13:30 – 13:45 Kommundirektör Anna Thörn informerar om kommunens krisledningsarbete med anledning av Covid-19 Kl. 13:45 – 15:30 Budget med debatt enligt debattregler Kl. 15:30 – 16:00 Paus Kl. 16:00 – 18:30 Budget med debatt enligt debattregler Kl. 18:30 – 19:00 Paus Kl. 19:00 – 20:30 Budget med debatt enligt debattregler Kl. 20:30 – 20:40 Paus Kl. 20:40 – 22:00 Beslutsärenden, interpellationer och frågor Det är viktigt att alla som deltar syns i bild under hela mötet. Kortare pauser sker regelbundet och ordförande meddelar när det är möjligt. Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka. 1. Val av justerare 2. Information från kommunrevisionen 3. Budget för kommunrevisionen 2022 4. Driftbudget och investeringsbudget 2022 - 2025 5. Förändrad ersättningsmodell till LOV utförare (lagen om valfrihetssystem) 6. Antagande av egenavgift för färdtjänsten 7. Avgifter för hjälpmedel i Norrköpings kommun 8. Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening 9. Översyn av valdistrikt i Norrköpings kommun 10. Skill Scandinavia AB – Avveckling av ägande 11. Kompensation till nämnder för ökade kostnader 2021 till följd av en förändring av kollektivavtalet HÖK21 12. Motion av Sophia Jarl och Fredrik Björkman (båda M) – Inför ett upphandlingsråd för ett bättre näringslivsklimat 13. Frågor från kommunfullmäktiges ledamöter 14. Interpellation från Florian Aranda (SD) om elever i behov av särskilt stöd i svenska i Norrköpings skolor 15. Kommunfullmäktiges valärenden 16. Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag 17. Anmälan av inkomna motioner 18. Rapporter Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.