Kommunfullmäktige 19 juni 2017

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Information om arbetet med riktlinjer för klimatanpassning 3. Information från kommunrevisionen 4. Revidering av utbildningsnämndens reglemente 5. Detaljplan för del av fastigheten Marmorbrottet 1:21 inom Kolmården i Norrköpings kommun 6. Översiktsplan för staden Norrköpings kommun 7. Översiktsplan för landsbygden inom Norrköpings kommun 8. Aktualitetsförklaring av översiktsplanen för Norrköpings kommun 9. Avtal med EON om vissa fastighetsfrågor m.m. 10. Drift- och investeringsbudget 2018-2021. Enebyskolan och Eberstienska gymnasiet, flytt till Bråvalla 11. Medborgarförslag om enprocentsregel för konstnärlig gestaltning samt förslag om ansvars- och finansieringsmodell för konst i offentliga miljöer 12. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter 13. Bordlagd interpellation av Darko Mamkovic (SD) om Enkla jobb 14. Bordlagd interpellation av Florian Aranda (SD) om islamiseringen av unga muslimer i Norrköpings skolor 15. Interpellation av Sandra Isaksson (FI) om ett tredje alternativ till man/kvinna 16. Interpellation av Markus Wiechel och Darko Mamkovic (båda SD) om kommunens vanskötsel av elever och gemensamma resurser 17. Interpellation av Markus Wiechel (SD) om det kommunala arbetet mot våldsbejakande extremism 18. Interpellation av Markus Wiechel (SD) om kommunens arbete med återvändande jihadister 19. Interpellation av Markus Wiechel, Clara Aranda och Darko Mamkovic (alla SD) om undernäring bland äldre i Norrköping 20. Interpellation av Mia Sköld (MP) om sommargågator i Norrköping 21. Interpellation av Sandra Isaksson, Sofi Holmin Fridell och Sofia Hallström (alla FI) om jämställda löner 22. Interpellation av Sandra Isaksson, Sofi Holmin Fridell och Sofia Hallström (alla FI) om insatser för ensamkommande barn och andra asylsökande 23. Interpellation av Sofi Holmin Fridell, Sandra Isaksson och Sofia Hallström (alla FI) om arbete med CEMR-deklarationen 24. Kommunfullmäktiges fyllnadsval 25. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag 26. Rapporter med mera 27. Anmälan av inkomna motioner Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".

Taggar
Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videos hittades

Kommunfullmäktige 27 september 2021
Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21. Samtliga ledamöter och ersättare förväntas delta på distans, presidiet är på plats, måndagen den 27 september 2021, klockan 16:30. Ärendelista: 1. Val av justerare 2. Information från kommunrevisionen 3. Utbetalning av partistöd för 2022 och redovisning av partistöd för 2020 4. Revidering av kostriktlinje för Norrköpings kommuns kostverksamhet 5. Motion av Vänsterpartiet - Dags att avsluta privatiseringsexperimentet 6. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter 7. Interpellation av Sophia Jarl (M) - Finns det en tystnadskultur i Norrköpings kommun 8. Kommunfullmäktiges valärenden 9. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag 10. Anmälan av inkomna motioner 11. Rapporter Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”. Kommunens diarium: http://www.norrkoping.se/organisation/beslut-och-dokument.html