Kommunfullmäktige 31 maj 2021

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21. Samtliga ledamöter och ersättare förväntas delta på distans, presidiet är på plats, måndagen den 31 maj 2021, klockan 13:30. Ärendena behandlas i följande ordning (obs, cirkatider): Kl. 13:30 – 13:45 Kommundirektör Anna Thörn informerar om kommunens krisledningsarbete med anledning av covid-19 Kl. 13:45 – 14:45 Muntlig redovisning av kommunfullmäktiges övergripande mål Kl. 14:45 – 14:50 Information från kommunrevisionen Kl. 14:50 – 15.30 Årsredovisning och revisionsberättelse med debatt (punkt 4-5 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid) Kl. 15.30 - 16.00 Paus Kl.16.00 – 18.30 Årsredovisning och revisionsberättelse med debatt (punkt 4-5 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid) Kl. 18:30 – 19:00 Paus - Kaffe Kl. 19:00 – 20:30 Årsredovisning och revisionsberättelse med debatt (punkt 4-5 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid) Kl. 20:30 – 20:40 Paus Kl. 20:40 – 22:00 Beslutsärenden, interpellationer och frågor Det är viktigt att alla som deltar syns i bild under hela mötet. Kortare pauser sker regelbundet och ordförande meddelar när det är möjligt. Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka. Följande ärenden behandlas vid sammanträdet: - Val av justerare - Information från kommunrevisionen - Revisionsberättelse med revisionsredogörelse för Norrköpings kommun 2020 - Årsredovisning 2020 för Norrköpings kommun - Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder - Årsredovisning 2020 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland - Beslut om ansvarsfrihet för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland 2020 - Årsredovisning 2020 för samordningsförbundet Östra Östergötland - Beslut om ansvarsfrihet för samordningsförbundet Östra Östergötland år 2020 - Uppdatering av taxa för markupplåtelser - Slutredovisning av ej startade investeringsprojekt - Bolagsöversyn Norrköping Norrevo Fastigheter AB - Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och vissa nämnder 2022 - Ändring i kommunstyrelsens reglemente samt i det allmänna nämndreglementet - Motion av Mia Sköld (MP) om en belysningsstrategi - Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter - Kommunfullmäktiges valärenden - Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag - Anmälan av inkomna motioner - Rapporter

Taggar
Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videos hittades

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21. Samtliga ledamöter och ersättare förväntas delta på distans, presidiet är på plats, måndagen den 21 juni 2021, klockan 13:30. Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider Kl. 13:30 – 13:45 Kommundirektör Anna Thörn informerar om kommunens krisledningsarbete med anledning av Covid-19 Kl. 13:45 – 15:30 Budget med debatt enligt debattregler Kl. 15:30 – 16:00 Paus Kl. 16:00 – 18:30 Budget med debatt enligt debattregler Kl. 18:30 – 19:00 Paus Kl. 19:00 – 20:30 Budget med debatt enligt debattregler Kl. 20:30 – 20:40 Paus Kl. 20:40 – 22:00 Beslutsärenden, interpellationer och frågor Det är viktigt att alla som deltar syns i bild under hela mötet. Kortare pauser sker regelbundet och ordförande meddelar när det är möjligt. Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka. 1. Val av justerare 2. Information från kommunrevisionen 3. Budget för kommunrevisionen 2022 4. Driftbudget och investeringsbudget 2022 - 2025 5. Förändrad ersättningsmodell till LOV utförare (lagen om valfrihetssystem) 6. Antagande av egenavgift för färdtjänsten 7. Avgifter för hjälpmedel i Norrköpings kommun 8. Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening 9. Översyn av valdistrikt i Norrköpings kommun 10. Skill Scandinavia AB – Avveckling av ägande 11. Kompensation till nämnder för ökade kostnader 2021 till följd av en förändring av kollektivavtalet HÖK21 12. Motion av Sophia Jarl och Fredrik Björkman (båda M) – Inför ett upphandlingsråd för ett bättre näringslivsklimat 13. Frågor från kommunfullmäktiges ledamöter 14. Interpellation från Florian Aranda (SD) om elever i behov av särskilt stöd i svenska i Norrköpings skolor 15. Kommunfullmäktiges valärenden 16. Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag 17. Anmälan av inkomna motioner 18. Rapporter Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.
Kommunfullmäktige 21 juni 2021
Kommunfullmäktige 21 juni 2021
Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21. Samtliga ledamöter och ersättare förväntas delta på distans, presidiet är på plats, måndagen den 21 juni 2021, klockan 13:30. Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider Kl. 13:30 – 13:45 Kommundirektör Anna Thörn informerar om kommunens krisledningsarbete med anledning av Covid-19 Kl. 13:45 – 15:30 Budget med debatt enligt debattregler Kl. 15:30 – 16:00 Paus Kl. 16:00 – 18:30 Budget med debatt enligt debattregler Kl. 18:30 – 19:00 Paus Kl. 19:00 – 20:30 Budget med debatt enligt debattregler Kl. 20:30 – 20:40 Paus Kl. 20:40 – 22:00 Beslutsärenden, interpellationer och frågor Det är viktigt att alla som deltar syns i bild under hela mötet. Kortare pauser sker regelbundet och ordförande meddelar när det är möjligt. Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka. 1. Val av justerare 2. Information från kommunrevisionen 3. Budget för kommunrevisionen 2022 4. Driftbudget och investeringsbudget 2022 - 2025 5. Förändrad ersättningsmodell till LOV utförare (lagen om valfrihetssystem) 6. Antagande av egenavgift för färdtjänsten 7. Avgifter för hjälpmedel i Norrköpings kommun 8. Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening 9. Översyn av valdistrikt i Norrköpings kommun 10. Skill Scandinavia AB – Avveckling av ägande 11. Kompensation till nämnder för ökade kostnader 2021 till följd av en förändring av kollektivavtalet HÖK21 12. Motion av Sophia Jarl och Fredrik Björkman (båda M) – Inför ett upphandlingsråd för ett bättre näringslivsklimat 13. Frågor från kommunfullmäktiges ledamöter 14. Interpellation från Florian Aranda (SD) om elever i behov av särskilt stöd i svenska i Norrköpings skolor 15. Kommunfullmäktiges valärenden 16. Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag 17. Anmälan av inkomna motioner 18. Rapporter Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.