Kommunfullmäktige 29 mars 2021

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21. Samtliga ledamöter och ersättare förväntas delta på distans, presidiet är på plats, måndagen den 29 mars 2021, klockan 16:30. Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider Kl. 16:30 – 16:55 Kommundirektör Anna Thörn informerar om kommunens krisledningsarbete och Rickard Lundin, Region Östergötland informerar om vaccinationer Kl.16.55 – 17.15 Josef Erixon projektledare, informerar om Ostlänken Kl.17.15 - 17.45 Muntlig redovisning av kommunfullmäktiges övergripande mål Kl. 17:45 – 17:50 Information från kommunrevisionen Kl. 17:50 – 18:30 Beslutsärenden Kl. 18:30 – 19:00 Paus - Kaffe Kl. 19:00 – 20:30 Fortsatt behandling av beslutsärenden Kl. 20:30 – 20:40 Paus Kl. 20:40 – 21:00 Fortsatt behandling av beslutsärende Kl. 21.00 – 22.00 Frågor och Interpellationer Det är viktigt att alla som deltar syns i bild under hela mötet. Kortare pauser sker regelbundet och ordförande meddelar när det är möjligt. Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka. Följande ärenden behandlas vid sammanträdet Val av justerare Information från kommunrevisionen Kommunal tillstyrkan för vindkraftverk på fastigheten Östkinds häradsallmänning S:1 (Vindkraftsprojekt Morkulleberget) Inriktningsdokument för internationellt arbete Utredning om utbildningssektors organisation Antagande av riktlinje för kommunens arbete med saknade barn Ändring av investeringsbeslut gällande särskilt boende för äldre på Bråvalla Nytt taxesystem avseende avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning, avgifter för kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen samt avgifter för mat enligt kommunallagen Utökat verksamhetsområden i Manhem Utökat verksamhetsområde i Trådbrunna Utökat verksamhetsområde i Fyrby Utökat verksamhetsområde i Svärtinge Utökat verksamhetsområde i Östra Eneby Utökat verksamhetsområde vid Klinga golfklubb Kompensation till nämnder för högre sjuklönekostnader Motion av Florian Aranda (SD) om bilder i Norrköpings kommuns kommunikationsmaterial Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter Interpellation från Mia Matsson och Nicklas Lundström (båda V) om - Hur går arbetet med barnrättslagen? Kommunfullmäktiges valärenden Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag Anmälan av inkomna motioner Rapporter

Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videos hittades

Välkomna till ett nytt läsår – livesändning för personal inom grundskolan
Den 9 augusti klockan 13.00 välkomnar verksamhetscheferna för grundskolan, Jenny Östlund, Hans Grimsell och Mikael Hultberg tillsammans med utbildningsdirektör Sofie Lindén dig till ett nytt läsår. Under en livesänd uppstart får du ta del av information och inspiration för det kommande läsåret.