Kommunfullmäktige 16 december 2019

Publicerades 2019-12-17 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:23:57 | Ladda ned video

Information

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 16 december 2019, klockan 16:30.
 
Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.

Kapitel

 1. Kommunfullmäktige 16 december 2019 (00:00)
 2. Val av justerare (00:12)
 3. Luciatåg med Hagaskolans musikklasser 9C och 9D samt avtackning av ledamöter och ersättare (00:45)
 4. 100 år av allmän rösträtt- tal av kommunfullmäktiges ordförande (17:55)
 5. Information från kommunrevisionen (25:09)
 6. Återremiss - måluppfyllelse övergripande mål 2019-2022 (25:50)
 7. Delårsuppföljning 2019 kommunalförbund (26:36)
 8. Avveckling kommunalförbundet (27:18)
 9. Ny budgetprocess (35:04)
 10. Taxa för kommunens prövning och tillstånd inom miljö- och hälsoskyddsområdet (58:08)
 11. Taxa för kommunens prövning och tillsyn inom områdena alkohol, tobak, receptfria läkemedel och registreringslotter (01:24:00)
 12. Hävning av taxa för fordonsflytt (01:29:58)
 13. Utbetalning och redovisning av partistöd (01:30:40)
 14. Finansiering projekt Vilbergsparken (01:31:26)
 15. Tekniska nämndens avslutade investeringsprojekt oktober 2019 (01:32:27)
 16. Godkännande av beviljade investeringsbidrag för pågående investeringsprojekt (01:33:20)
 17. Minskad investeringsbudget överförmyndarnämnden (01:34:10)
 18. Slutredovisning av mindre ombyggnationer och lokalanpassningar (01:34:43)
 19. Slutredovisning av projekt reinvesteringar och övriga investeringar för lokaler (01:35:14)
 20. Slutredovisning och avslut av investeringsprojekt lokaler (01:35:43)
 21. Delavslut av investeringsprojekt (01:36:21)
 22. Flytt av investeringsmedel (01:37:25)
 23. Ändring av benämning på investeringsprojekt (01:38:08)
 24. Ny budgetprocess (01:39:20)
 25. Hyresavtal friidrottsarena Himmelstalund (01:49:27)
 26. Förlängning av samarbetsavtal Riga (01:54:24)
 27. Index gemensamma kulturinstitutioner (01:55:07)
 28. Motion av Sandra Karlsson (-) om tidiga insatser mot ungas spelberoende (01:58:34)
 29. Motion av Mia Sköld (MP) om konsumtionsperspektiv i mätningar (02:12:37)
 30. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (02:19:24)
 31. Kommunfullmäktiges valärenden (02:19:38)
 32. Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag (02:21:26)
 33. Anmälan av inkomna motioner (02:21:57)
 34. Rapporter (02:22:34)

Relaterade videor