Kommunfullmäktige 19 juni 2017

2017-06-19 | 04:38:41

Mötet öppnas

1. Val av justerare

2. Information om arbetet med riktlinjer för klimatanpassning

3. Information från kommunrevisionen

4. Revidering av utbildningsnämndens reglemente

5. Detaljplan för del av fastigheten Marmorbrottet 1:21 inom Kolmården i Norrköpings kommun

6. Översiktsplan för staden Norrköpings kommun

7. Översiktsplan för landsbygden inom Norrköpings kommun

8. Aktualitetsförklaring av översiktsplanen för Norrköpings kommun

9. Avtal med EON om vissa fastighetsfrågor m.m.

10. Drift- och investeringsbudget 2018-2021. Enebyskolan och Eberstienska gymnasiet, flytt till Bråvalla

11. Medborgarförslag om enprocentsregel för konstnärlig gestaltning samt förslag om ansvars- och finansieringsmodell för konst i offentliga miljöer

12. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter

13. Bordlagd interpellation av Darko Mamkovic (SD) om Enkla jobb

14. Bordlagd interpellation av Florian Aranda (SD) om islamiseringen av unga muslimer i Norrköpings skolor

15. Interpellation av Sandra Isaksson (FI) om ett tredje alternativ till man/kvinna

16. Interpellation av Markus Wiechel och Darko Mamkovic (båda SD) om kommunens vanskötsel av elever och gemensamma resurser

17. Interpellation av Markus Wiechel (SD) om det kommunala arbetet mot våldsbejakande extremism

18. Interpellation av Markus Wiechel (SD) om kommunens arbete med återvändande jihadister

19. Interpellation av Markus Wiechel, Clara Aranda och Darko Mamkovic (alla SD) om undernäring bland äldre i Norrköping

20. Interpellation av Mia Sköld (MP) om sommargågator i Norrköping

21. Interpellation av Sandra Isaksson, Sofi Holmin Fridell och Sofia Hallström (alla FI) om jämställda löner

22. Interpellation av Sandra Isaksson, Sofi Holmin Fridell och Sofia Hallström (alla FI) om insatser för ensamkommande barn och andra asylsökande

23. Interpellation av Sofi Holmin Fridell, Sandra Isaksson och Sofia Hallström (alla FI) om arbete med CEMR-deklarationen

24. Kommunfullmäktiges fyllnadsval

25. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag

26. Rapporter med mera

27. Anmälan av inkomna motioner

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium.

Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".

Kategori

Kommunfullmäktige

Tagg

kf 20170619

Relaterade videor