Kommunfullmäktige 20 juni 2016

2016-06-20 | 05:51:03

Mötet öppnas

1. Val av justerare

2. Föredragning av Samordningsförbundet Östra Östergötland

3. Ostlänken – Förhandling med Sverigeförhandlingen 

4. Detaljplan för del av fastigheten Lindö 2:1 (sydöstra hamnområdet) inom Lindö Norrköping

5. Försäljning av Spinnhuset 12

6. Inrättande av föreningsledarstipendium med inriktning på barn- och ungdomsverksamhet

7. Inrättande av Norrköpings kommuns kulturstipendium

8. Ändring av valnämndens reglemente

9. Tecknande av hyresavtal för LSS-boende inom kvarteret Tingstad 2:199, Åselstad, Norrköping

10. Motion av Mia Sköld (MP) om utredning av flygplatsen i Norrköping

11. Motion av Mona Olsson och Nicklas Lundström (båda V) om tillägg i ägardirektivet för Hyresbostäder i Norrköping AB att bidra med byggande eller iordningställande av billigare hyresrätter

12. Motion av Deniz Tütüncü och Peter Butros (båda V) om att införa bilfria dagar i Norrköpings innerstad

16. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter

17. Interpellation av Darko Mamkovic (SD) om åtgärder mot brottslighet i Norrköpings stadsdelar

18. Interpellation av Markus Wiechel (SD) om utvecklingen av Norrköpings hamn

19. Interpellation av Markus Wiechel (SD) om kompetensutveckling och studieprogram för skolpersonal i lågpresterande skolor

13. Motion av Joanna Sjölander (M) om en plan för projektet Unga Kommunutvecklare

14. Motion av Mia Sköld (MP) om nya och utvärderingsbara miljömål för Norrköpings kommun

15. Motion av Mia Sköld (MP) om ungdomsfullmäktige i Norrköpings kommun

20. Kommunfullmäktiges fyllnadsval

21. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag

22. Rapporter med mera

23. Anmälan av inkomna motioner


Kategori

Kommunfullmäktige

Tagg

kf 20160620

Relaterade videor