Kommunfullmäktige 2020-05-25

Publicerades 2020-05-26 i Kommunfullmäktige | Speltid: 06:02:15 | Ladda ned video

Information

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.

Kapitel

 1. 1. Val av justerare (01:25)
 2. 2. Information från kommunrevisionen (02:17)
 3. Kommundirektör Martin Andreae informerar om kommunens krisledningsarbete (03:40)
 4. 3. Revisionsberättelse med revisionsredogörelse för Norrköpings kommun 2019 (01:08:32)
 5. 4. Årsredovisning 2019 för Norrköpings kommun (02:17:21)
 6. 5. Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder (04:44:01)
 7. 6. Ny avfallsplan för Norrköpings kommun (04:45:13)
 8. 7. Detaljplan för del av fastigheten Borg 17:6 med närområde inom Borg antagande (04:45:32)
 9. 8. Hantering av uppdrag om övertagande av enskilt huvudmannaskap för allmän plats och anläggningar i vägföreningar (04:46:25)
 10. 9. Belysningsanläggningar i vägföreningar samt bidrag till vägföreningar (05:55:27)
 11. 10. Avslut av investeringsprojekt- Geografisk informationssystem 3D flygfoto/modell (05:56:55)
 12. 11. Bordlagd motion av Sophia Jarl och Sylvia Nilsson (båda M) om stärkt värdegrundsarbete genom tydligare krav vid ansökan om föreningsbidrag (05:57:18)
 13. 12. Bordlagd motion av Nicklas Lundström och Marcus Posada (båda V) om att bättre marktilldelning kan ge billigare bostäder (05:57:20)
 14. 13. Motion av Jens Andersson (MP) om att utreda miljözoner i Norrköping (05:57:22)
 15. 14. Bordlagd interpellation av Florian Aranda (SD) om vilken påverkan på Norrköpings kommuns ekonomi har de kommunmedlemmar som är mellan 1 och 19 år? (05:57:24)
 16. 15. Bordlagd interpellation av Mia Sköld (MP) om cityfiske (05:57:25)
 17. 16. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (05:57:27)
 18. 17. Kommunfullmäktiges valärenden (05:57:30)
 19. 18. Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag (05:58:57)
 20. 19. Anmälan av inkomna motioner (05:59:24)
 21. 20. Rapporter (06:00:16)

Relaterade videor