Kommunfullmäktige 24 februari 2020

Publicerades 2020-02-25 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:57:12 | Ladda ned video

Information

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.

Kapitel

 1. Val av justerare (00:31)
 2. Information om Ostlänken av kommundirektör Martin Andreae (02:15)
 3. Information från kommunrevisionen (29:51)
 4. Styrdokument för krisberedskap (30:42)
 5. Tecknade av hyresavtal för bostad med särskild service enligt Socialtjänstlagen inom kvarteret Strömsfors 1:124, Larumsvägen 6, Norrköping (36:22)
 6. Bordlagd motion av Sophia Jarl och Sylvia Nilsson (M) om stärk föreningslivets värdegrundsarbete genom tydligare krav vid ansökan om föreningsbidrag (37:18)
 7. Bordlagd motion av Sophia Jarl och Ronny Ståhling (båda M) om att brott i skolan ska polisanmälas - rutinen för anmälningar ska skärpas (38:00)
 8. Bordlagd motion av Per Helgesson, Sophia Jarl och Fredrik Björkman (alla M) om att införa en lantbruksansvarig tjänsteman (57:21)
 9. Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om att införa gågator eller gångfartsområde kring våra förskolor och skolor (01:17:05)
 10. Bordlagd motion av Elin Melander och Annika Kaiser (båda V) om mensskydd i skolorna (01:21:51)
 11. Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om att KRAV-certifiera kommunens kök (01:26:45)
 12. Motion av Per Helgesson, Sophia Jarl och Fredrik Björkman (alla M) om en mer flexibel gödselhantering i kommunen (01:37:24)
 13. Motion av Roger Eklund- Åkesson (M) - Friskvårdbidrag, en del av det förebyggande hälsoarbetet (01:44:18)
 14. Motion av Mia Sköld (MP) om underlag för kommunal fossilfrihet (02:17:10)
 15. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (02:20:06)
 16. Interpellation av Florian Aranda (SD) om vilken påverkan på Norrköpings kommuns ekonomi har de kommunmedlemmar som är mellan 20 och 64 år (02:29:36)
 17. Entledigande av Erik Darenius (C) från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige (02:48:44)
 18. Kommunfullmäktiges valärenden (02:49:31)
 19. Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag (02:51:05)
 20. Anmälan av inkomna motioner (02:56:08)
 21. Rapporter (02:56:25)

Relaterade videor