Kommunfullmäktige 29 september, Del 3 - dag 2

2016-09-29 | 03:42:15

12. Motion av Sophia Jarl och Pär Linderoth (båda M) om att utreda möjligheter och konsekvenser av att införa ett lokalt regelverk mot huvudduk för flickor under 15 år i kommunens barnomsorg, skola och fritidsverksamhet

13. Motion av Sophia Jarl, Joanna Sjölander, Pär Linderoth, Gunnar Bredin, Jirina Klevstigh, Päivi Johansson och Kerstin Nordenberg (alla M) om kommunal handlingsplan för hanterandet av terrorresenärer

14. Bordlagd motion av Sandra Isaksson (FI) om att förbjuda cirkusar med djur på kommunal mark

15. Motion av Mona Olsson, Nicklas Lundström, Annika Kaiser och Peter Butros (alla V) om att satsa på Kulturskolan

16. Motion av Sandra Isaksson (FI) om att införa ett alternativ utöver kvinna/man i kommunala blanketter, enkäter med mera

17. Motion av Mona Olsson och Annika Kaiser (båda V) om att införa feministiskt självförsvar för tjejer i skolan

18. Motion av Nicklas Lundström (V) om kommunal maxlön

19. Motion av Markus Wiechel (SD) om företagsfond för nya och utvecklingsbara projekt

20. Motion av Markus Wiechel (SD) om att främja arbetet med trygghetsvärdar i Norrköping

21. Motion av Markus Wiechel (SD) om information till elever om arbetsmarknadens behov

22. Motion av Sandra Isaksson (FI) Norrköpings kommun ansluter sig till Sveriges Kommuner och Landstings nätverk mot rasism och diskriminering

23. Motion av Mia Sköld (MP) om alternativa språkval i Norrköpings skolor

24. Motion av Markus Wiechel (SD) om förenklad hantering av bygglov för industrier och småföretag på landsbygden

25. Motion av Jan Petersson (SD) om upprustning av Norrköpings vägnät

26. Motion av Mia Sköld (MP) om att införa förmånscyklar till kommunens anställda

27. Motion av Nicklas Lundström (V) om att söka samarbete med andra aktörer och ta visst ekonomiskt ansvar för att lösa boendefrågan för fattiga EU-migranter

28. Motion av Mona Olsson, Annika Kaiser och Ricardo Olivares (alla V) om att inrätta ett bidrag för kvinnors organisering

29. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter

30. Bordlagd interpellation av Markus Wiechel (SD) om kompetensutveckling och studieprogram för skolpersonal i lågpresterande skolor

31. Bordlagd interpellation av Mia Sköld (MP) om Kreativa platser

32. Interpellation av Bengt Cete (MP) om stadsmiljöavtal

33. Interpellation av Sandra Isaksson (FI) om hur tillämpas genusbudgetering i Norrköpings kommun

34. Interpellation av Mia Sköld (MP) om barnomsorg vid SFI och möjlighet för föräldralediga att läsa SFI

35. Kommunfullmäktiges fyllnadsval

36. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag

37. Rapporter med mera

38. Anmälan av inkomna motioner

Kategori

Kommunfullmäktige

Tagg

kf 20160926

Tagg

kf 20160929

Relaterade videor