Live: Kommunfullmäktige Live

2019-06-17 18:36

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 17 juni 2019, klockan 16:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 17.00 Information om samverkan med Linköpings Universitet

Kl. 17:00 – 17:05 Information från kommunrevisionen

Kl. 17:05 – 18:00 Beslutsärenden

Kl. 18:00 – 18:30 Kaffe

Kl. 18:30 – 21:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 21:00 – 22:00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandladeklockan klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Inriktningsdokument, internationellt arbete
 • Gång- och cykelbro Inre Hamnen
 • VA-taxa för Norrköpings kommun
 • Tillägg avgifter enligt alkohollagen
 • Kommunfullmäktiges val av nämndemän till Norrköpings Tingsrätt för perioden 2020-2023
 • Motion av Mia Sköld (MP) och Bengt Cete (MP) om att införa balanseringsprincipen i Norrköpings kommun
 • Motion av Sophia Jarl (M) och Ingrid Cassel (M) om att stärka offentlighetsprincipens ställning i Norrköpings kommun
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Sylvia Nilsson (M) om vandalisering av förskolor och skolor i Skärblacka och Kimstad
 • Interpellation av Sandra Karlsson (SD) om lärarsituationen i Norrköpings skolor
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
Möteshandlingarna finns tillgängliga i http://www.norrkoping.se/organisation/beslut-och-dokument.html">kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.