Live: Kommunfullmäktige Live

2020-06-15 18:06

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 15 juni 2020, klockan 13:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 13:30 – 14:00 Information från kommundirektör Martin Andreae om kommunens krisledningsarbete med anledning av Covid-19

Kl. 14:00 – 15:30 Budget med debatt enligt debattregler

Kl. 15:30 – 16:00 Kaffepaus

Kl. 16:00 – 19:00 Budget med debatt enligt debattregler

Kl. 19:00 – 19.30 Paus med lättare förtäring

Kl. 19:30 – 22:00 Beslutsärenden

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Budget för kommunrevisionen
 • Drift- och investeringsbudget för 2021-2024
 • Återkallande av uppdrag för förtroendevalda.
 • Entledigande av Mats Pettersson (L) som ledamot i kommunfullmäktige
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Inträdesordning för nämnder och styrelser
 • Bordlagd, Avslut av investeringsprojekt – Geografisk informationssystem 3D flygfoto/modell
 • Bordlagd, Ny avfallsplan för Norrköpings kommun
 • Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och vissa nämnder 2021
 • Bordlagd motion av Nicklas Lundström (V) och Marcus Posada (V) om att bättre marktilldelning kan ge billigare bostäder
 • Bordlagd motion av Sophia Jarl och Sylvia Nilsson (M) om stärk föreningslivets värdegrundsarbete genom tydligare krav vid ansökan om föreningsbidrag
 • Bordlagd motion av Jens Andersson (MP) om att utreda miljözoner i Norrköping
 • Bordlagd interpellation av Florian Aranda (SD) om vilken påverkan på Norrköpings kommuns ekonomi de kommunmedlemmar får som är mellan 1 och 19 år
 • Bordlagd interpellation av Mia Sköld (MP) om Cityfiske
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter
Möteshandlingarna finns tillgängliga i http://www.norrkoping.se/organisation/beslut-och-dokument.html">kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.
2020-05-25

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 25 maj 2020, klockan 16:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 16.45 Information av kommundirektör Martin Andreae om  kommunens krisledningsarbete med anledning av Covid-19

Kl. 16:45 – 16:50 Information från kommunrevisionen

Kl. 16:50 – 18.30 Årsredovisning och revisionsberättelse med debatt
(punkt 4-5 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid)

Kl. 18.30 – 19.00 Kaffe

Kl.19.00 – 21.00 Årsredovisning och revisionsberättelse med debatt
(punkt 4-5 på dagordningen...

2020-06-15