Tidigare Live-sändningar

Kommunfullmäktige Live

2018-12-17 13:30

 • Val av justerare
 • Budget för kommunrevisionen år 2019
 • Drift- och investeringsbudget 2019 – 2022
 • Inträdesordning i nämnder och styrelser – ej kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
 • Kommunfullmäktiges val till nämnder och kommunalförbund för mandatperioden 2019-2022
 • Kommunfullmäktiges val till bolagsstyrelser för tiden från och med ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma hållits 2023
 • Kommunfullmäktiges val till övriga styrelser, stiftelser, fonder, med mera för mandatperioden 2019-2022
 • Revidering av reglementen för tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden
 • Justering av kommunens styrmodell
 • Översiktsplan Åby – Jursla
 • Tecknande av hyresavtal Kapellhorvan
 • Finansiering Trafikplats Bråvalla
 • Utbetalning och redovisning av partistöd
 • Motion av Jan Petersson (SD) om konstgräsplaner i Norrköpings kommun
 • Motion av Nicklas Lundström (V) om att stoppa social dumpning vid upphandlingar.
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera