Kommande Live-sändningar

Kommunfullmäktige Live 26/8

2019-08-26 16:30

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 26 augusti 2019, klockan 16:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 16:45 Uppföljning av utbildning för förtroendevalda

Kl. 16:45 – 18:00 Beslutsärenden

Kl. 18:00 – 18:30 Kaffe

Kl. 18:30 – 21:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 21:00 – 22:00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandladeklockan klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Inriktningsbeslut gällande hantering av uppsägning av hyresavtal på Butängen utifrån bygget av Ostlänken
 • Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
 • Uppföljning av mål och åtgärder i Norrköpings kommuns avfallsplan 2018
 • Avslut av investeringsprojekt maj 2019
 • Kommunfullmäktiges val av nämndemän till Norrköpings Tingsrätt för perioden 2020-2023
 • Motion av Mia Sköld (MP) om barnrättsperspektivet
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera
Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.