Kommande Live-sändningar

Tidigare Live-sändningar

Kommunfullmäktige Live

2020-10-19

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 19 oktober 2020, klockan 13:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 13:30 – 13.35 Information från kommunrevisionen

Kl. 13.35 – 15.30 Tilläggsbudget med debatt enligt debattregler

Kl. 15:30 – 16:00 Kaffe

Kl. 16:00 – 19:00 Fortsatt behandling av tilläggsbudget

Kl. 19:00 – 19:30 Kaffe och smörgås

Kl. 19.30 – 21:00 Beslutsärenden

Kl. 21:00 – 22:00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Tilläggsbudget 2021 och plan 2022-2024
 • Delårsrapport 2020 för Norrköpings kommun och kommunala bolag
 • Riktlinje för klimatanpassning
 • Strategi för besöksnäringen i Norrköpings kommun
 • Tillämpning av principer för friköp av tomträtter
 • Återköp från kommunen av aktier i Norrevo
 • Försäljning av fastigheten Händelö 2:41
 • Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om sponsringspolicy för Norrköping kommuns bolag
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.