Kommande Live-sändningar

Kommunfullmäktige Live 21/10

2019-10-21 16:30

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 21 oktober, 2019, klockan 16:30

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 16:35 Information från kommunrevisionen

Kl. 16:35 - 18:30 Budget med debatt enligt debattregler

Kl. 18:30 – 19:00 Kaffe

Kl. 19:00 - 22:00 Fortsatt behandling av budget

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

  • Val av justerare
  • Information från kommunrevisionen
  • Budget för kommunrevisionen 2020
  • Drift- och investeringsbudget för 2020 - 2023
  • Delårsrapport för Norrköpings kommun och kommunala bolag
Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.