God morgon Norrköping - Episod 3

God morgon Norrköping - Episod 3

Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videos hittades

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 30 maj 2022, klockan 09.00. Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider 9:00 – 9:15 Information av kommundirektör Anna Thörn 9:15 – 9:45 Säkerhet inför valet säkerhetssamordnare Tony Georgson och kommunpolis Peter Johansson 9:45 - 9:50 Information från kommunrevisionen 9:50 - 10:10 Kaffepaus 10:10 - 11:30 Årsredovisning med debatt (punkt 3 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid) 11:30 – 12:30 Lunch 12:30 – 16:30 Årsredovisning med debatt (punkt 3 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid) 16:30 - 17:00 Kaffepaus 17:00 – 20:00 Beslutsärenden och frågor Om ärendena inte är färdigbehandlade, fortsätter sammanträdet på torsdagen i samma vecka klockan kl.16.30. Följande ärenden behandlas vid sammanträdet - Val av justerare - Information från kommunrevisionen - Årsredovisning 2021 för Norrköpings kommun - Årsredovisning 2021 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland - Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland 2021 - Årsredovisning 2021 för samordningsförbundet Östra Östergötland - Ansvarsfrihet för samordningsförbundet Östra Östergötland år 2021 - Avgiftsbefrielse för uteserveringar 2022 - Antagande av detaljplan för Mjölnaren 14 och 15 samt Bergsbron 7 med närområde inom Nordantill i Norrköping - Revidering av taxa - Avgifter inom LSS-verksamheten - Ändring av Taxesystem för avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning, avgifter för kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen samt avgifter för mat - Justering av taxa för bygglov - Justering budgetprocess - Revidering av samhällsplaneringsnämndens reglemente 2019 – 2022 - Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för TvNo textilservice AB - Ändring av sammanträdesdag för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022 - Motion av Nicklas Lundström, Ricardo Olivares, Mona Olsson och Annika Kaiser alla (V) – om att ta vara på omsorgskompetensen - Motion av Matthias Olofsson, Conny Samoraj och Eva- Marie Johnsen (alla -) – om att utöka det brottsförebyggande arbetet genom Krami - Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter - Kommunfullmäktiges valärenden - Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag - Anmälan av inkomna motioner Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”. Kommunens diarium: http://www.norrkoping.se/organisation/beslut-och-dokument.html
Kommunfullmäktige 30 maj 2022
Kommunfullmäktige 30 maj 2022
Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 30 maj 2022, klockan 09.00. Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider 9:00 – 9:15 Information av kommundirektör Anna Thörn 9:15 – 9:45 Säkerhet inför valet säkerhetssamordnare Tony Georgson och kommunpolis Peter Johansson 9:45 - 9:50 Information från kommunrevisionen 9:50 - 10:10 Kaffepaus 10:10 - 11:30 Årsredovisning med debatt (punkt 3 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid) 11:30 – 12:30 Lunch 12:30 – 16:30 Årsredovisning med debatt (punkt 3 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid) 16:30 - 17:00 Kaffepaus 17:00 – 20:00 Beslutsärenden och frågor Om ärendena inte är färdigbehandlade, fortsätter sammanträdet på torsdagen i samma vecka klockan kl.16.30. Följande ärenden behandlas vid sammanträdet - Val av justerare - Information från kommunrevisionen - Årsredovisning 2021 för Norrköpings kommun - Årsredovisning 2021 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland - Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland 2021 - Årsredovisning 2021 för samordningsförbundet Östra Östergötland - Ansvarsfrihet för samordningsförbundet Östra Östergötland år 2021 - Avgiftsbefrielse för uteserveringar 2022 - Antagande av detaljplan för Mjölnaren 14 och 15 samt Bergsbron 7 med närområde inom Nordantill i Norrköping - Revidering av taxa - Avgifter inom LSS-verksamheten - Ändring av Taxesystem för avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning, avgifter för kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen samt avgifter för mat - Justering av taxa för bygglov - Justering budgetprocess - Revidering av samhällsplaneringsnämndens reglemente 2019 – 2022 - Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för TvNo textilservice AB - Ändring av sammanträdesdag för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022 - Motion av Nicklas Lundström, Ricardo Olivares, Mona Olsson och Annika Kaiser alla (V) – om att ta vara på omsorgskompetensen - Motion av Matthias Olofsson, Conny Samoraj och Eva- Marie Johnsen (alla -) – om att utöka det brottsförebyggande arbetet genom Krami - Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter - Kommunfullmäktiges valärenden - Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag - Anmälan av inkomna motioner Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”. Kommunens diarium: http://www.norrkoping.se/organisation/beslut-och-dokument.html