Kommunfullmäktige 29 maj 2023

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 29 maj 2023, klockan 09.00. Vänligen stanna hemma vid sjukdom. Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider 09:00 – 09:10 Information från kommunrevisionen 09:10 – 09:25 Revisionsberättelse och revisionsredogörelse för Norrköpings kommun 2022 09:25 – 10.10 Årsredovisning med debatt (punkt 4 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid) 10.10 – 10.30 Kaffepaus 10:30 – 11:30 Årsredovisning med debatt (punkt 4 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid) 11:30 – 12:30 Lunch 12:30 – 14:55 Årsredovisning med debatt (punkt 4 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid) 14:55 – 15:05 Paus 15:05 – 16:30 Beslutsärenden 16:30 – 17:00 Kaffe med förtäring 17:00 – Fortsatt behandling av beslutsärenden och frågor O.B.S. Ingen sluttid vid detta sammanträde. Följande ärenden behandlas vid sammanträdet: * Val av justerare *Information från kommunrevisionen *Revisionsberättelse och revisionsredogörelse för Norrköpings kommun 2022 *Årsredovisning 2022 för Norrköpings kommun *Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder 2022 *Årsredovisning 2022 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland *Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022 för kommunalförbundet *Räddningstjänsten Östra Götaland *Årsredovisning 2022 för samordningsförbundet Östra Östergötland *Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022 för Samordningsförbundet Östra Östergötland *Nya avgiftsnivåer för handläggning vid ansökan om nyetablering och utökning av befintlig förskola tillika pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola i enskild regi *Riktlinje för god ekonomisk hushållning *Ändring av lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun avseende förtäring av alkohol *Lokalanpassning/renovering för Rådhuset - Investeringsprojekt 6996 *Revidering av gemensamt ägardirektiv för Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag *Revidering av ägardirektiv för Norrköping Rådhus AB *Revidering av ägardirektiv för Hyresbostäder i Norrköping AB *Revidering av ägardirektiv för Norrköping Spårvägar AB *Revidering av ägardirektiv för Nodra AB *Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Norrköping Airport AB *Revidering av ägardirektiv för Norrköpings Hamn AB *Frågor från kommunfullmäktiges ledamöter *Interpellation av Robert Nordman (MP) om skydd för skog före detaljplanearbete *Interpellation av Annika Kaiser (V), Nicklas Lundström (V) och Robert Nordman (MP) – Varför får inte fattiga barn stöd i krisen *Interpellation av Nicklas Lundström (V) – Vad händer med ”Stadsdelsmammor” i Navestad *Kommunfullmäktiges valärenden *Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag *Anmälan av inkomna motioner *Rapporter med mera Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök. Kommunens diarium: https://diariet.norrkoping.se/

Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videor hittades