Kommunfullmäktige 25 september 2023

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 25 september 2023, klockan 13:30. 13:30 – 13:45 Rapporter från företagsbesök 13:45 – 15:00 Beslutsärenden 15:00 – 15:15 Kaffepaus 15:15 – 17:00 fortsatt behandling av beslutsärenden Följande ärenden behandlas vid sammanträdet - Val av justerare - Principer för lokalförsörjning - Markanvisningsavtal Kv. Ankan - Utbetalning av partistöd för 2024 och redovisning av partistöd 2022 - Byggnads- och miljöskyddsnämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet - Revidering av byggnads- och miljöskyddsnämndens reglemente 2023 – 2026 – lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg - ÅTERREMISS - Uppdrag om försäljning av fastigheter - ÅTERREMISS - Motion av Fredrik Björkman (M) gällande försäljning av före detta Lennings sjukhem - ÅTERREMISS - Motion av Sophia Jarl (M), Roger Eklund-Åkesson (M), Pär Österlund (M) och Lina Alm (M) om stramare regler för specialkost i Norrköpings kommunala förskolor och skolor - Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter - BORDLAGD - Interpellation från Olle Vikmång (S) - Fullföljs arbetet gällande byggnation av Ostlänken? - Interpellation av Annette Sjöö (S) om omorganisationens nytta för kommuninvånarna - Interpellation från Robert Nordman (MP) om villkor i Kulturkvarteret Hallarna - Interpellation från Christian Widlund (C) om bevarande av jordbruksmark - Interpellation av Robert Nordman (MP) och Nicklas Lundström (V) om uppföljning om arbetsgivaransvar vid våld i nära relationer - Kommunfullmäktiges valärenden - Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag - Anmälan av inkomna motioner - Rapporter Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”. https://diariet.norrkoping.se/

Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videor hittades