Kommunfullmäktige 30 januari 2023

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet: - Val av justerare - Information från kommunrevisionen - Tilläggsäskande för Bråvalla byggnad 9 - ÅTERREMISS – Nämnd- och organisationstillhörighet för kommunens fritidsverksamhet för unga - Delårsrapport 2022 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland och - - Samordningsförbundet Östra Östergötland - Frågor från kommunfullmäktiges ledamöter - Interpellation av Robert Nordman (MP) – lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete - Interpellation av Annette Sjöö (S) om en tråkigare stad - Interpellation av Maria Sayeler Behnam (S) om den uteblivna personalfesten - Kommunfullmäktiges valärenden - Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag - Anmälan av inkomna motioner - Rapporter Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. https://diariet.norrkoping.se/

Taggar
Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videor hittades