Kommunfullmäktige 28 november 2022

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet - Val av justerare - Information från kommunrevisionen - Delårsrapport 2022 för Norrköpings kommun och kommunala bolag - Fastställande av skattesats för år 2023 - Avsiktsförklaring rörande omställningen till Nära vård - Avtal mellan Norrköpings kommun och E.ON för ledningar i mark - Avsiktsförklaring för användande av kommunalt veto för vindkraftspark vid Klintaberget - Justering av Norrköpings kommuns styrmodell - Borgerlig samverkans politiska program för mandatperioden 2023 – 2026 - Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för Scenkonst Öst AB - Förändring av styrelserepresentanter till bolagskoncernen Norrköping Rådhus AB - Frågor från kommunfullmäktiges ledamöter - Kommunfullmäktiges valärenden - Delegation om rätten att besluta om medborgarförslag - Anmälan av inkomna motioner - Rapporter Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”. http://www.norrkoping.se/organisation/beslut-och-dokument.html

Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videor hittades