Sökresultat: Kommunfullmäktige

Inga videos hittades

Kommunfullmäktige 26 september 2022
Kommunfullmäktige i Norrköping sammanträdde i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 26 september augusti 2022, klockan 09.00. Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.
Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21. Samtliga ledamöter och ersättare förväntas delta på distans, presidiet är på plats, måndagen den 26 april 2021, klockan 16:30. Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider. Kl. 16:30 – 16:45 Kommundirektör Anna Thörn informerar om kommunens krisledningsarbete Kl. 16:45 – 17:45 Muntlig redovisning av kommunfullmäktiges övergripande mål Kl. 17:45 – 17:50 Information från kommunrevisionen Kl. 17:50 – 18:30 Beslutsärenden Kl. 18:30 – 19:00 Paus - Kaffe Kl. 19:00 – 20:30 Fortsatt behandling av beslutsärenden Kl. 20:30 – 20:40 Paus Kl. 20:40 – 21:00 Fortsatt behandling av beslutsärende Kl. 21.00 – 22.00 Frågor och Interpellationer Det är viktigt att alla som deltar syns i bild under hela mötet. Kortare pauser sker regelbundet och ordförande meddelar när det är möjligt. Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka. Följande ärenden behandlas vid sammanträdet: Val av justerare Information från kommunrevisionen Fördjupning av översiktsplan för Krokek och Strömsfors Nya avfallsförskrifter för Norrköpings kommun Taxa – Revidering av Avgifter inom LSS-verksamheten från år 2016 Tecknande av hyresavtal för bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen inom kvarteret Brödet2. Dalviksgatan 71 E, Norrköping Investering i fasta hamnanläggningar - Tallbackens kaj Ändring av ägardirektiv för Norrköping Science Park AB Gemensamt ägardirektiv för Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag Ägardirektiv för Norrköping Norrevo Fastigheter AB Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i Norrköpings kommun Motion av Nicklas Lundström (V) – Norrköping behöver investera i krisberedskap Motion av Sophia Jarl, Roger Eklund – Åkesson och Ronny Ståhling (alla M) om förstärkt samverkansavtal mot brottslighet Motion av Nicklas Lundström och Ricardo Olivares (båda V) om att höja språkkompetensen i äldreomsorgen Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter Bordlagd interpellation från (V) – Hur går arbetet med Barnrättslagen? Kommunfullmäktiges valärenden Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag Anmälan av inkomna motioner Rapporter
Kommunfullmäktige 26 april 2021
Kommunfullmäktige 26 april 2021
Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21. Samtliga ledamöter och ersättare förväntas delta på distans, presidiet är på plats, måndagen den 26 april 2021, klockan 16:30. Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider. Kl. 16:30 – 16:45 Kommundirektör Anna Thörn informerar om kommunens krisledningsarbete Kl. 16:45 – 17:45 Muntlig redovisning av kommunfullmäktiges övergripande mål Kl. 17:45 – 17:50 Information från kommunrevisionen Kl. 17:50 – 18:30 Beslutsärenden Kl. 18:30 – 19:00 Paus - Kaffe Kl. 19:00 – 20:30 Fortsatt behandling av beslutsärenden Kl. 20:30 – 20:40 Paus Kl. 20:40 – 21:00 Fortsatt behandling av beslutsärende Kl. 21.00 – 22.00 Frågor och Interpellationer Det är viktigt att alla som deltar syns i bild under hela mötet. Kortare pauser sker regelbundet och ordförande meddelar när det är möjligt. Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka. Följande ärenden behandlas vid sammanträdet: Val av justerare Information från kommunrevisionen Fördjupning av översiktsplan för Krokek och Strömsfors Nya avfallsförskrifter för Norrköpings kommun Taxa – Revidering av Avgifter inom LSS-verksamheten från år 2016 Tecknande av hyresavtal för bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen inom kvarteret Brödet2. Dalviksgatan 71 E, Norrköping Investering i fasta hamnanläggningar - Tallbackens kaj Ändring av ägardirektiv för Norrköping Science Park AB Gemensamt ägardirektiv för Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag Ägardirektiv för Norrköping Norrevo Fastigheter AB Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i Norrköpings kommun Motion av Nicklas Lundström (V) – Norrköping behöver investera i krisberedskap Motion av Sophia Jarl, Roger Eklund – Åkesson och Ronny Ståhling (alla M) om förstärkt samverkansavtal mot brottslighet Motion av Nicklas Lundström och Ricardo Olivares (båda V) om att höja språkkompetensen i äldreomsorgen Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter Bordlagd interpellation från (V) – Hur går arbetet med Barnrättslagen? Kommunfullmäktiges valärenden Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag Anmälan av inkomna motioner Rapporter